En ny stadsdel tar form

Där Stockholm och Solna möts växer Hagastaden fram – en ny stadsdel med en blandning av olika typer av bebyggelse. När Karolinska Universitetssjukhuset flyttar ut ur sina nuvarande lokaler kommer Norra Hagastaden att ta form. I Norra Hagastaden skapas 3000 nya bostäder, kommersiella lokaler och ett varierat utbud av service och aktiviteter.

Under våren 2015 kommer Solna stad att genomföra ett programsamråd för Norra Hagastaden som ska utgöra grunden för detaljplaner för området.  Området kommer att kännetecknas av ett levande stadsliv, gröna stråk och en blandning av ny och gammal bebyggelse.

Flera byggnader bevaras
Karolinska Universitetssjukhusets nuvarande huvudbyggnad och flera andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom det nuvarande sjukhusområdet kommer att bevaras.  De kommer omvandlas till bostäder eller kontor och integreras i den nya bebyggelsen. Framför nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus bildas en ny stadsfront när nya byggnader tillkommer.

Totalt planeras 6000 nya lägenheter i Hagastaden, varav 3000 i Norra Hagastaden. Utöver bostäder får området en blandning av affärslokaler, kontor och olika typer av service. Det nya området kommer byggas i etapper och byggnationen kommer börja när det finns antagna detaljplaner och i takt med att nuvarande verksamheter flyttar. Omkring 2025 kommer hela området att vara färdigt.


 

>