Ett grönt universitetssjukhus växer fram

Miljöfrågorna står i fokus inom NKS-projektet – både under byggtiden och vid driften av det färdiga sjukhuset. Målet är att skapa ett långsiktigt hållbart universitetssjukhus. Energianvändningen kommer att halveras i jämfört med dagens sjukhus vilket är möjligt på grund av bl.a. miljösmarta lösningar, energieffektiva installationer och hög återvinning. Alla material som används under byggtiden är resurssnåla, tåliga och beprövade.

Miljövänlig drift
Det nybyggda sjukhuset ska drivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Energiförsörjningen kommer ske genom en kombination av en egen stor bergvärmeanläggning (cirka 150 borrhål, cirka 220 meter djupa), fjärrvärme/fjärrkyla och återvunnen energi från ventilationsluft. Bergvärmeanläggningen täcker större delen av sjukhusets behov av värme och kyla.  Anläggningen lagrar värme och kyla från de olika årstiderna. Lösningen gör att behovet av köpt energi är betydligt lägre än byggreglernas gränsvärden. Elen som används i det nya sjukhuset kommer från förnybara energikällor.

Miljöcertifieringar
Det nya universitetssjukhuset kommer att vara certifierat enligt både svenska och internationella standarder. Det byggs enligt de regler som krävs för att uppnå nivå ”Guld” i det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad. Byggnaden kommer även att certifieras enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i klass ”Gold”. Detta internationella system för miljöklassning täcker in energiaspekten såväl som övrig miljöpåverkan.

Miljösmarta lösningar
Miljösmarta lösningar och tjänster ska göra det enklare för personalen att minska verksamhetens miljöpåverkan när sjukhuset är i drift. Exempel på detta är lösningar som dagsljus- och närvarostyrd belysning, närvarostyrd ventilation, effektiv sopsortering, laddningsstationer för elbilar i garaget mm.

Hantering av avfall och kemikalier
Avfall på det nya sjukhuset kommer att sorteras i 32 olika fraktioner och fyra av dessa hanteras via en avfallssug. De övriga transporteras med automattruckar i slutna kärl till miljöstationen. NKS-projektet jobbar aktivt för att minska utsläppen av miljöförstörande läkemedel, till exempel kommer det att finnas en reningsanläggning för lustgas.

Bättre energianvändning än dagens sjukhus
Det nybyggda sjukhuset kommer att förbruka lite energi jämfört med dagens sjukhus. Något som bidrar till detta är en fasad som är välisolerad och fönster som släpper in solljus året om, men inte stänger ute värme. Exempel på åtgärder för att minska energiförbrukningen är energisnåla installationer och återvändning av energi.

>