Hårt arbete med att planera för servicetjänsterna

Maximal patientsäkerhet, smidig service och trygg drift är nödvändigt för alla sjukhus. Coor Service Management har fått uppdraget att leverera servicetjänsterna till NKS. Just nu pågår ett hårt arbete med att färdigställa driftsättningsplanen och säkerställa kontrollen på stora områden, som fastighetsservice, arbetsplatsservice och logistik, IT och kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

– Mycket av vårt arbete handlar om att planera tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och Skanska, säger Erik Wangerid ansvarig för driftsättningen på Coor.

Han menar att OPS-lösningen (offentlig-privat samverkan) inneburit stora fördelar för alla inblandade. Förutom ett utbyte av synpunkter och idéer kunde parterna förbättra kvaliteten och snabbt upprätta en gemensam tidplan

– Möjligheten att arbeta tillsammans med Karolinska har varit nödvändig för att säkerställa att de beslut som vi behöver fatta uppmärksammas i tid. På så vis får vi kontroll på att de servicetjänster som finns med i projektavtalet fungerar i samklang med hur arbetssätten är planerade, säger Erik Wangerid.

Utmaningar i arbetet
Det stora sjukhusbygget innebär flera stora utmaningar. Förutom att etablera en organisation på cirka 300 personer måste Coor även starta upp alla tjänster från början – med allt vad det innebär såsom nya lokaler, ny teknik och utbildning av nya serviceanvändare.

– En utmaning för oss är att leverantören av servicetjänster lätt hamnar i skymundan när byggnation och vård är prioriterade. Vi måste vara klara för att driftsätta vår verksamhet parallellt med att bygget färdigställs och vårdverksamheten kommer igång, säger Erik Wangerid.

För Coor har driftsättningen av Nya Karolinska Solna gett viktiga lärdomar inför framtiden. En av dem är att vikten av att börja planera i tid och göra studiebesök hos andra som gjort liknande driftsättningar. Det är också viktigt att säkerställa att de beslut som tas både har en ägare och en deadline, för att hinna med den pressade tidplanen. En tredje lärdom är att rekrytering av personal tar betydligt längre tid än beräknat.

>