Karolinskas nya vårduppdrag

Sedan tidigare är det beslutat att Karolinska Universitetssjukhuset får ett vårduppdrag som fokuserar på högspecialiserad vård som integreras med forskning och utbildning. Det blir ett modernt sjukhus med effektiva vårdprocesser och förändrade arbetssätt. SLL och Karolinska är nu överens om inriktningen för vårdinnehåll och vårdvolymer för Karolinska Universitetssjukhuset under perioden 2016-2018.

Anpassad vuxenakut
Akuten som öppnar vid det nybyggda universitetssjukhuset i Solna 2018 kommer att ta hand om de svårast sjuka och skadade patienterna. Akuten anpassas för patienter som kommer in med ambulans- eller helikopter, är hänvisade från andra sjukhus eller redan är i kontakt med sjukhuset. Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, kommer även vara regionens traumacentrum.

Mer samlad cancersjukvård
Det nya sjukhuset kommer, förutom att bedriva avancerad kirurgisk och onkologisk vård och behandling, att bli navet för såväl grundforskning som klinisk forskning inom cancervård. Uppdraget omfattar hela vårdkedjan och inkluderar diagnostik, behandling och uppföljning.

Fler akuta strokepatienter
I Stockholms län är det endast på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, som en viss typ av behandling av strokepatienter, s.k. neurointervention med mekanisk trombektomi (”propputdragare”), kan utföras.  Eftersom forskning visar att den metoden är mest effektiv och ger bättre resultat för vissa strokepatienter kommer fler strokepatienter att få vård på Karolinska Solna.

Stor satsning på länets vård
Parallellt med att det nya sjukhuset växer fram sker en av de största utbyggnaderna av vården någonsin i Stockholm. Framtidsplanen för hälso- och sjukvården som landstingsfullmäktige har beslutat innebär bland annat upprustade och utbyggda sjukhus med fler vårdplatser, nya e-hälsotjänster och ett utvecklat samarbete mellan vårdgivarna. Allt detta leder till att patienterna ska få säker vård i rätt tid, på rätt plats, med rätt kvalitet och till rätt kostnad.

Läs mer om Framtidsplanen:

www.sll.se/framtidsplanen

Fakta: Om underlag för omställningsavtal
Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård inom SLL har lett arbetet att komma överens om inriktningen för vårdinnehåll och vårdvolymer med Karolinska Universitetssjukhuset (Solna och Huddinge) under perioden 2016-2018. Dokumentet utgör en inriktning som kan komma att förändras under arbetets gång. Bindande omställningsavtal mellan parterna formuleras senare.

Underlag inför omställningsavtal (UFO)

Fakta: Karolinska Universitetssjukhusets allokeringsbeslut
Karolinska Universitetssjukhuset har beslutat om vilken vård som ska ligga var i den nya sjukhusbyggnaden (NKS) och i delar av nuvarande sjukhusbyggnader i Solna.

Presentationsmaterial – Om Karolinskas allokering och underlag för omställningsavtal


>