Stor konstsatsning på NKS

Inom NKS-projektet görs en av de största konstsatsningarna någonsin inom svensk offentlig miljö. Det nya universitetssjukhuset får ett rikt utbud av både platsspecifik konst och enskilda verk, som kommer finnas både inomhus och utomhus.

Processen med att välja konstverk är i full gång. I dagsläget har konstnärer och konstuppdrag utsetts för bland annat konferenscentrets entré, ridån i aulan, akutmottagningen, luftschakt och sittgrupper i huvudentrén, ljusschakten, andaktsrummet, förbindelsegångar i södra och norra manteln, utomhusgårdar och den sydöstra entrén.

Noggrann urvalsprocess 
Landstingets Kulturförvaltning ansvarar för inköp och projektering av konst inom NKS-projektet. Att välja ut konstverk är en process i flera steg. Inledningsvis går Kulturförvaltningen igenom på de intresseanmälningar för skissuppdrag som kommit in den s.k. Konstnärsbasen (databas med konstnärernas CV, bilder mm).  Förslagen passerar därefter flera instanser och stäms av med bland annat inredningsarkitekter, representanter för sjukhuset och handikapporganisationer.  NKS konstråd gör en bedömning innan NKS-projektets konstkommitté fattar det slutgiltiga beslutet om konst till det nya universitetssjukhuset. 

– Eftersom vi arbetar så pass nära många aktörer får man konst som harmoniserar både med gestaltning och inredning. Samtidigt som hänsyn tas till den verksamhet som ska bedrivas och de patienter som ska behandlas på universitetssjukhuset, säger Inga-Lill Bäckström, projektledare på Kulturförvaltningens konstenhet.

Är du intresserad av att följa Kulturförvaltningens arbete med utlysning av konstprojekt på NKS och beslut om vilka konstnärer som får uppdragen kan du läsa mer här.

Stor bredd bland konstnärer
Genom Konstnärsbasen är det möjligt att uppmärksamma och välja konstnärer i olika åldrar som företräder både Sverige och andra länder.  De flesta konstnärerna är erfarna, men även nyutexaminerade från bland annat Konsthögskolan kan få chansen att göra skissuppdrag för NKS. En jämn könsfördelning är också viktigt:

– När konstnärer väljs ut är målet att inget kön får vara representerat mer än i 60% av fallen, berättar Inga-Lill Bäckström.

I urvalet av konstverken strävar konstenheten därtill efter en stor bredd av olika tekniker och material.

Samtidigt som konsten väljs ut till NKS-projektet pågår också ett annat projekt - ” Art Res Lab – Hagastaden”. Projektet är ett samarbete mellan konstnärer och forskare från Stockholms universitet, KTH, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Statens konstråd och Stockholm Konst. Förhoppningen är att ”Art Res Lab – Hagastaden” ska leda till uppdrag vid kommande beställningar av konst till torget vid Hagaplan. Torget kommer att ligga vid universitetssjukhusets framtida huvudentré. Projektet kan också inspirera andra konstnärer som skapar konstverk till platsen. 

Konst hjälper tillfrisknandet
Stimulerande miljöer är oerhört viktigt för patientens tillfrisknande. Vetenskapliga studier visar att musikalisk träning kan förbättra minnet, dans kan bromsa Parkinsons sjukdom och musik och litteratur förbättra återhämtningen efter en stroke. Kulturen är en viktig resurs i vårdarbetet och det är därför SLL investerar i konst för 118 miljoner kronor till NKS-projektet.

>