Intensivakuten - en del av Karolinskas nya uppdrag

Den stora förändring av hälso- och sjukvården som landstingsfullmäktige beslutat om i Framtidsplan för hälso- och sjukvården genomförs nu. Karolinska Universitetssjukhuset Solna föreslås få en akutmottagning, som när den öppnar nästa år, endast tar emot patienter som kommer i helikopter, ambulans eller via remiss. Den kommer att kallas intensivakut. Detta lägger också grunden för den övriga strukturen för det akuta omhändertagandet som nu tydliggörs.

Helikopterplatta

Förslaget, som beslutades på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 21 mars, förtydligar också verksamhetsinnehåll och kapacitet för Karolinska Universitetssjukhusets verksamheter i Solna och Huddinge och bygger på planen för Framtidens hälso- och sjukvård som beslutats av landstingsfullmäktige.

- Den nya intensivakuten som öppnar nästa år vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna är en mindre men viktig del i det akuta omhändertagandet. De allra flesta akutpatienter ska inte tas omhand där, utan hos husläkare, närakuter och vid akutsjukhusens akutmottagningar. Målet är ett ge patienten ett akut omhändertagande med rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tid anpassat till de hälso- och sjukvårdsbehov som patienten har. På så sätt uppnår vi målen med Framtidsplan för hälso- och sjukvården, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting.

Fem vårdnivåer - ny struktur för akut omhändertagande
För att underlätta för patienterna ska hänvisningen stöttas genom ökad samverkan mellan vårdgivarna och med mer utvecklade digitala verktyg. 1177 Vårdguiden kan ge råd och vägledning till de olika vårdingångarna som kan vara aktuella för patienter:

 1. Egenvård
 2. Husläkarmottagningar/husläkarjourer
 3. Närakuter
 4. Akutsjukhusens akutmottagningar
 5. Intensivakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna - denna kommer dock inte 1177 Vårdguiden att hänvisa till, utan till intensivakuten kommer man med ambulans, helikopter eller via remiss.

1177 Vårdguiden på webb och telefon ska fortsatt ge egenvårdsråd och hjälp att hitta rätt i vården. Husläkarmottagningarna ska även fortsättningsvis vara det första alternativet för personer som insjuknar akut under dagtid men som inte behöver akutsjukhusets resurser. Under kvällar och helger kommer husläkarjourer som drivs av husläkarmottagningarna inom ett geografiskt område att hjälpa patienter. Idag går vissa av dem dessa under namnet närakut men benämningen ändras vid årsskiftet 2017/2018 till husläkarjourer.

För att underlätta för invånarna öppnas också nya närakuter i närheten av de större akutsjukhusen och även fördelade över hela länet. De tio nya närakuterna ska ha enhetligt uppdrag med öppettider alla dagar 8-22, tillgång till labb och röntgen och resurser att omhänderta patienter med akuta sjukdomstillstånd, även via ambulansintag. Den första närakuten öppnar i Solna, vid Karolinska Universitetssjukhuset, till sommaren 2017. Övriga närakuter öppnar under vintern och våren 2018.

Akutsjukhusens akutmottagningar ska ta hand om de patienter som kräver akutsjukhusets kompetens men inte behöver den högspecialiserade vården som finns på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Karolinska Universitetssjukhuset Solna får en akut som benämns intensivakut. Den ska endast ta emot de patienter som kommer i helikopter, ambulans eller via remiss och som är i behov av den högspecialiserade vården som finns där. Patienter i behov av högspecialiserad vård eller patienter som ska ingå i pågående forsknings- eller utvecklingsarbete ska få vård på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Sjukhuset i Huddinge fortsätter ha en traditionell öppen akutmottagning som tidigare.

Förutom dessa fem huvudsakliga vårdnivåer finns även andra exempel i det akuta omhändertagandet, som direktintag till geriatriska kliniker eller akuttider i den öppna specialistvården utanför akutsjukhus, exempelvis gynekologi som erbjuder bokningsbara akuttider via 1177 Vårdguiden eller andra vårdgivare.

Utflyttning av vård från Karolinska
Eftersom det ska utföras högspecialiserad vård vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna innebär det att en del av den vård som patienter idag får där ska utföras av andra vårdgivare. Det är inte endast inom det akuta omhändertagandet som vård flyttar, utan även inom den planerade (elektiva) vården. Den mesta vården ska fördelas ut till vården utanför sjukhusen. En del av vården överförs till de övriga akutsjukhusen och vårdsamverkan med andra vårdgivare förstärks. Det gäller exempelvis utbyggd geriatrik och rehabilitering, men även nära samverkan med andra sjukhus och övriga vårdgivare.

En rad andra vårdgivare startar verksamhet i närheten av Karolinska Universitetssjukhuset Solna och har samband med förändringarna. Hösten 2017 öppnar Centrum för diabetes och Centrum för neurologi vid Torsplan. Dessa mottagningar utformas i samverkan med Karolinska Institutet och ska utgöra akademiska enheter för hela Stockholms läns landsting.

Om förslaget
Det är hälso- och sjukvårdsförvaltningen som i ett tjänsteutlåtande lagt fram ett förslag för översiktligt verksamhetsinnehåll och kapacitet för Karolinska Universitetssjukhuset för år 2018. Nästa steg är att förslaget behandlas av landstingsstyrelsen. Förslaget är avstämt med ägarfunktionen inom landstingsstyrelsens förvaltning, samt med Karolinska Universitetssjukhuset.

Fakta intensivakuten

Patienter till intensivakut

 • Prehospital bedömning som traumafall, strokesymptom för eventuell trombektomi, patienter som kräver sjukhusets högspecialiserade kompetens som till exempel stora brännskador, tryckfallssjuka, kolmonoxidförgiftning samt behov av hjärt-lungmaskin och ECMO
 • Patienter som är under behandling på Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Akuta remisspatienter från annan vårdaktör efter kontakt med Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Patienter med akut hjärtinfarkt i Solna och Sundbyberg samt patienter med tidskritiska, livshotande sjukdomstillstånd inom sjukhusområdet

Kapacitet på nya sjukhuset

Den övergripande organisationen rymmer sju teman (Barn och kvinnosjukvård, Hjärta och kärl, Inflammation och infektion, Trauma och reparativ medicin, Cancer, Neuro samt Åldrande) och fem funktioner (Akut, Perioperativ medicin och intensivvård, Bild & Funktion, Hälsoprofessioner samt Karolinska Universitetslaboratoriet) och spänner över såväl Huddinge som Solna.

Kapaciteten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna är beräknad enligt nedan:

Totalt 714 vårdplatser (samt ytterligare 10 vårdplatser i samvårdsrum).

 • 550 vårdplatser i huvudbyggnaden (av dessa är 84 intensivvårdsplatser)
 • 79 vårdplatser i en separat behandlingsbyggnad.
 • 85 vårdplatser i den befintliga Thorax-byggnaden

Det blir dessutom cirka 90 dagvårdsplatser, 168 mottagningsrum, 36 operationssalar (varav tre så kallade hybridsalar), 66 pre-/postoperativa platser, 8 strålbehandlingsrum (acceleratorer), samt goda utrymmen för avancerad bild- och funktionsverksamhet.

>