Det vinnande förslaget

I den nya stadsdelen Hagastaden, tillsammans med angränsande delar av Vasastaden och Karolinska, finns förutsättningar för ett attraktivt och varierat stadsliv med goda kommunikationer, ett stort antal boende, kvalificerade arbetsplatser och omfattande handel.

En viktig målsättning för Karolinskas framtid är att stärka sambandet mellan forskare och kliniker. För att uppnå detta har förslagets byggnader grupperats utefter ett ”grönt” stråk  som leder mellan parkerna på ömse sidor om Solnavägen. Kring detta stråk arrangeras Karolinska Universitetet med seminarierum och utbildningslokaler för möten mellan forskarna och sjukhusets personal.

Vid den gemensamma Karolinaplatsen som tangerar Solnavägen samlas verksamheter som förmedlar den starka unionen mellan institutet och sjukhuset. Här möter också staden och allmänheten sjukhuset.

Karolinska universitetssjukhusets arkitektur ges en välkomnande öppenhet, där det allmänt tillgängliga rummet med butiker och restauranger sträcker sig långt in i de nya sjukhusbyggnadernas entrévåningar. Gränsen mellan de publika och verksamhetsspecifika utrymmena förskjuts till sjukhusbyggnadernas övre våningsplan.

Texten ovan är skriven av det tävlande teamet.
 

Juryns omdöme
Forum Karolinska är ett strukturellt väl genomarbetat förslag där vårdens, forskningens och utbildningens behov tillfredsställs. Sambandet med KI manifesteras tydligt genom sjukhusbyggnadens överbryggande av Solnavägen. Byggnadsstrukturen underlättar interdisciplinärt samarbete, processorienterat arbetssätt och sjukhusgemensamt resursutnyttjande. Horisontellt organiserade funktioner och vertikalt organiserade program, tillsammans med goda kommunikationer och vertikala samband, underlättar samarbete över klinikgränserna. Sambanden mellan öppen och sluten vård, liksom mellan forskningslaboratorier och sjukvård, är goda. Publika och professionella zoner är åtskilda vilket borgar för säkerhet och integritet.

Huskropparnas bredd ger goda möjligheter att skapa funktionella vårdavdelningar, mottagningar och operationsavdelningar. Stomsystemets betongpelare i fasad stjäl visst utrymme och minskar generaliteten, men som helhet tillgodoser förslaget höga krav på flexibilitet och generalitet. En bra avvägning mellan teknikutrymmen och schakt i mantelstrukturen ger en väl fungerande distribution inom respektive våningsplan.
Driftekonomin bedöms bli mycket god.

Den inre patient- och arbetsmiljön ger mycket goda förutsättningar. Planens enkelhet, med alla kommunikationer, publika utrymmen och mötesplatser i den omgivande mantelstrukturen, ger orienterbarhet och trygghet. Då vårdrum och personalrum är placerade mot yttervägg erhålls bra dagsljusinsläpp. Den glasade mantelstrukturen och ”inbrytningar” av gröna rum i både denna och de centrala huskropparna underlättar dagsljusinsläpp till även de inre lokalerna.

Även den arkitektoniska utformningen är intressant och ger ett genomtänkt och förtroendeingivande intryck. Anläggningens innehåll och de vertikala kommunikationerna annonserar sig i fasaderna mot entréplatsen och det Akademiska stråket och skapar liv och rörelse längs byggnaden. Förslagets långa utsträckning i öst-västlig riktning kan dock ge en viss murverkan mot staden och höjden på den del som placeras på KI:s område, intill dess småskaliga bebyggelse, upplever juryn som alltför storskalig. Den långa utsträckningen innebär även att sjukhuset åt öster trängs med gaveln på Norrbackainstitutets långa byggnad så att, om denna skall behållas, en mycket lång sammanhängande ”mur” bildas. Förslagets struktur bedöms dock vara så stark att bearbetningar kan ske utan att grundidén och dess väsentliga kvaliteter försvinner.

Sjukhusets placering inom tävlingsområdet är tillbakadragen norrut, vilket gör förslaget oberoende av om Hagastaden byggs ut eller ej. Vid en utbyggnad ansluter sig sjukhuset till den nya stadsstrukturen genom den uppbrytning av anläggningen som finns för de norr-sydgående gatorna och genom den föreslagna entréplatsen, ett torg framför sjukhusets södra fasad. Juryn ser stora möjligheter att detta kan bli ett levande och vackert torg även för den nya stadsdelen, men är inte helt övertygad om att det ännu funnit sina ideala dimensioner och avgränsningar. Till exempel bör torgets västra sida, den föreslagna nya byggnaden framför Nobel Forum, noga övervägas.

Tekniskt bedöms förslaget vara realistiskt och väl genomarbetat och dessutom presenterat på ett tydligt sätt. Energilösningen är trovärdig, med goda prestanda och i framkant på dagens teknik.

>