Den helande länken

I Den helande länken möts besökaren av en mänsklig skala. Funktionerna samlas kring Karolinska Platsen där tydliga entréer och organisation ger god orienterbarhet och enkla flöden.

Stockholms urbana stadsväv fogas samman med Karolinskas campusmiljö i en kvartersstruktur där variation i riktningar och höjd alltid ger nya upplevelser.

Byggnaderna formas kring atrier och länkas samman med bryggor. I atrierna ligger fritt formade kommunikationsbyggnader som ger tydlig identitet och underlättar interdisciplinära möten. Verksamheterna kan placeras på olika sätt i kvarteren och ändras allt efter behov.

Grönska binder samman Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och sjukhusets olika delar i den Gröna Länken. Här finns växthus, trädgårdar och mötesplaser i läkande miljöer.

Patienthotellet blir ett landmärke för sjukhusets identitet. Tillsammans med konferens- och aulabyggnader, det nya Nobelmuséet och ett Vetenskapscentrum blir det ett centrum för kontakten med omvärlden.

Det nya sjukhuset är självförsörjande med energi och har en robust och redundant teknisk försörjning.  Strukturen är enkel och flexibel och anpassas lätt för att möta framtida förändringar och nya funktioner.

Texten ovan är skriven av det tävlande teamet.

Juryns omdöme

Förslagsställarna har hanterat den storskaliga anläggningen genom att en platsbildning skär rakt igenom sjukhusområdet och delar upp det i två delar. Denna platsbildning innehåller dels ett grönt stråk, dels ett torg för angöring och vistelse som också länkar samman KI- och KS-områdena med varandra. Det funktionella sambandet med KI är dock svagt.
Utformningen av platsbildningen är skickligt gjord och förutsättningar borde finnas att den yttre miljön kan berikas med liv och rörelse. Platsbildningen skapar emellertid en barriär där de interna funktionella sambanden inte kunnat tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Som förslaget utformats är möjligheterna att förflytta sig inom anläggningen, liksom överblickbarhet och orienterbarhet mycket bristfälliga. Uppdelningen ger brister inom logistik och säkerhet och försvårar interdisciplinärt arbetssätt och sjukhusgemensamt resursutnyttjande, även om sambanden mellan forskningslaboratorier och sjukvårdslokaler är goda inom respektive enhet. Detta innebär att driftsekonomin bedöms som mindre god.

Sjukhusets har både som helhet och i sina delar utformats på ett mycket otraditionellt sätt. Det är lekfullt och charmigt med många annorlunda former för såväl byggnader som uterum. Byggnadernas utformning bör ge en god och tilltalande inomhusmiljö med väl dagsljusbelysta lokaler och bra kontakt med omgivande natur.

Förslagsställaren har inte begränsat sin idérikedom till själva sjukhuset – Nobelforum föreslås till exempel förvandlas till Nobelmuseum, inbyggt i en stor glaslåda. Juryn ställer sig dock tveksam till om det valda konceptet ger uttryck för den professionalism i anläggningen som eftersträvats. Presentationen av förslaget är därtill delvis ofullständig och svårtolkad.

Energiförsörjningssystemets uppbyggnad bedöms vara onödigt komplicerad och dyrbar.

Förslaget utnyttjar över huvud taget mycket av ny, avancerad och dyrbar men delvis otillräckligt prövad teknik.

>