Synergia

Det nya universitetssjukhuset byggs inom en utvidgad stadsväv där nya gator, torg och parker integreras med Vasastadens viktigaste stadsrum till en kontinuerlig kvartersstruktur.

Sjukhuset bildar fem friliggande kvarter i fem och sju våningar, där bottenvåningarna innehåller publika funktioner, som service och entréer. Högteknologiska avdelningar har samlats i ett centralt placerat kvarter tillsammans med akutfunktionerna. De övriga kvarteren är uppbyggda som en väv av lokalzoner som är optimerade för olika användning.

Allt binds samman internt genom en serie sammanhängande atrier, som tillsammans bildar ett galleri i flera våningar, och genom transparenta förbindelser mellan kvarteren. Dessa strålar samman i en entrébyggnad i tre våningar mot Karolinska plan.

Karolinska plan utformas som ett samlande stadsrum tvärs över Solnavägen och bildar entréplats till såväl det nya universitetssjukhuset som till Karolinska Institutet. Platsen symboliserar symbiosen mellan de båda institutionerna där forskning, undervisning och behandling är delar av en större helhet.

Texten ovan är skriven av det tävlande teamet.

Juryns omdöme

Anläggningen är formad med en struktur och bebyggelseskala som markerar självständighet från omgivningen. De stora sammanhängande byggnaderna ger små möjligheter till integration med den framväxande staden och skapar ett inåtvänt intryck.

Sjukhuset delas i detta förslag i två likartat uppbyggda delar med ett mellanliggande entrétorg och en speciellt utformad byggnad för trauma. Entrébyggnadens placering mitt i anläggningen är tydlig och ger fördelar för besökande till sjukhuset genom korta avstånd samtidigt som de interna vårdsambanden kan bli onödigt långa. Sjukhuset är dock med sina väl placerade entréer mycket överblickbart och lätt att orientera sig i och har även ett bra samband med KI campus.

Den strukturella uppbyggnaden bedöms ge goda samband och underlätta interdisciplinärt samarbete och ett processorienterat arbetssätt. Hela anläggningen har en våningshöjd på hela sex meter, med utrymme för en installationsvåning ovanför varje verksamhetsplan för att skapa maximal generalitet och flexibilitet i anläggningen och möjliggöra ombyggnader i verksamhetsplanen med begränsade störningar för kringliggande verksamheter. Dessa kvaliteter utnyttjas dock inte fullt ut eftersom alla tekniktunga funktioner samlats till ett akutcentrum i en speciellt utformad byggnad, smala huskroppar ger vårdavdelningar med mindre god funktionalitet samt blandningen av personal, patienter och publika flöden medför säkerhets- och integritetsproblem. Anläggningens samlade generalitet och flexibilitet bedöms därför som mindre god. Samma omdöme gäller verksamhetens driftekonomi.

Beträffande energifrågor ligger förslaget i framkant av känd teknik.

Placering och utformning av teknikutrymmen, kulvertar och schakt möjliggör en effektiv teknisk drift.

>