Därför sekretess mellan LF-beslut och avtal

Det är mycket ovanligt att tilldelningsbeslut i upphandlingar fattas av landstingets högsta politiska församling, landstingsfullmäktige (LF). När det gällde NKS så hade de politiska partierna dock enats om att ärendet skulle beslutas i fullmäktige eftersom det är så principiellt viktigt och omfattande. Normalt fattas upphandlingsbeslut av någon av landstingets styrelser (t ex sjukhusstyrelser eller SL:s styrelse) eller av förvaltningar själva.

Detta måste dock ske samtidigt som upphandlingssekretessen bibehölls och därför hölls fullmäktigemötet den 4 maj inom lyckta dörrar. Bibehållen sekretess ända fram till tilldelningsbeslut var ett lagkrav enligt sekretesslagen vid en förhandlad upphandling. Direkt när beslutet var fattat den 4 maj, offentliggjordes namn på konsortiet, landstingets kostnader, anläggningens utformning mm.

Samtliga fullmäktiges ledamöter och ersättare hade i förväg tillgång till det sekretessbelagda upphandlingsmaterialet och särskilda informationsmöten hölls då all information, inklusive konfidentiell finansiell information, förmedlats och frågor besvarats.

Tilldelningsbeslut och tjänsteutlåtande blev alltså offentligt efter landstingsfullmäktiges beslut den 4 maj. Eftersom det återstod att slutförhandla de finansiella villkoren före avtalets tecknande var dock de finansiella delarna fortsatt belagda med sekretess fram till avtalstecknandet (financial close). Då blev även finansieringen offentlig, med undantag av avkastning till ägaren.

>