Fakta om OPS-upphandling

OPS-modellen (PPP), som landstingsfullmäktige beslutade att tillämpa, bygger på att den som bygger tar risken för att det blir dyrare eller för att det behövs mer resurser för att undvika försening. För mer komplexa projekt som detta ökar risken för försening och fördyring. Om landstinget själva ansvarade för projektet skulle det finnas en stor risk för onödiga fördyringar av projektet.

OPS-upphandlingen av NKS-anläggningen pågick under 18 månader, med start i oktober 2008 med tilldelningsbeslut i maj 2010. Processen var uppdelad i tre faser: 1. prekvalificering och arbete med förfrågningsunderlag, 2. anbudsfas samt 3. utvärderings- och förhandlingsfas. Flera hundra personer från sjukvården samt arkitekter, tekniker, jurister och finansiella konsulter m fl har deltagit arbetet.

Läs mer om upphandlingsprocessen i NKS-rapport 1.

Konkurrens i upphandlingen. Intresset för NKS OPS-upphandling var stort när den inleddes i oktober 2008 och det var många företag som beställde underlaget för prekvalificering till upphandlingen. Landstinget hade gärna sett flera anbudsgivare. Det var dock bara ett konsortium som ansökte om prekvalificering.

Den ansökan som kom in var från ett konsortium med omfattande internationell erfarenhet av att bygga sjukhus och genomföra OPS-upphandlingar. Valet stod mellan att helt avbryta upphandlingen eller att rekommendera landstingsstyrelsens FoUU-utskott att godkänna ansökan om att gå vidare. Eftersom den inkomna ansökan var seriös och intressant, beslutade FOUU-utskottet att gå vidare. En förutsättning för detta beslut var förstås att detta var förenligt med Lagen om offentlig upphandling. Juridiskt finns inga hinder att genomföra en upphandling med en anbudsgivare.

Konkurrens i flera delar. Tack vare att det varit en s k förhandlad upphandling har landstinget kunnat förhandla fram både bra kvalitet och rätt pris och samtidigt få fram förbättringar och utveckling av anläggningen. Landstinget har inte tvingats ta ställning till ett färdigt förslag utan har kunnat påverka slutresultatet och samtidigt pressa priset.

I praktiken har det också varit konkurrens i flera delar av projektet.
Till att börja med har utformning och design varit konkurrensutsatt genom den inledande formgivningstävlingen där ett 15-tal bidrag tävlade. I OPS-upphandlingen sker finansieringen genom en särskild upphandling som konsortiet genomför på finansmarknaden.

När det gällt konkurrens i själva byggprojektet har alla priser, vinstmarginaler, räntenivåer mm varit helt öppna så att landstinget kunnat jämföra det med egna kalkyler och mot den tidigare beslutade investeringsramen.
Landstinget har också haft ett eget referenssjukhus att jämföra med, med tillhörande kalkyler för projektering, arbetskostnad, materialinköp, transporter, finansiering osv. Vidare har jämförelser gjorts av kostnader och nyckeltal med andra sjukhusprojekt, t ex projekt som Locum genomfört och aktuella sjukhusbyggen i andra länder, t ex i Norge och England. NKS ligger här någonstans i mitten när det gäller pris per kvadratmeter.

Också prisförhandlingarna för drift och tjänster har gjorts med full transparens i anbudet och priser har jämförts med andra priser på marknaden. Tjänsterna kommer också att konkurrensutsättas vid flera tillfällen under den 25-årig avtalstiden för tjänster.

 

 

>