Kulvert och bro till Karolinska Institutet

I februari 2017 startade byggnationen av en kulvert under Solnavägen. Kulverten blir en länk mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den kopplar samman KI:s byggnad Biomedicum med forskningsbyggnaden som byggs inom Nya Karolinska Solna-projektet. I november inleds arbeten för den nya gång- och cykelbron över Solnavägen.

Kulvert över Solnavägen

Kulverten byggs av Akademiska Hus AB, i samarbete med Stockholms läns landsting och hyresgästen Karolinska Institutet.

Arbetet med kulverten är indelat i etapper:

Etapp 1: 20 februari – juni 2017

Etapp 2: juni – oktober 2017

Etapp 3: oktober – januari 2018.

Varje etapp innehåller följande arbeten: trafikomläggning, schaktning och bergsprängning, spontarbeten, betongarbeten, återfyllning och återställning.

Vad händer just nu?
Bergsprängningsarbetena är klara.

Under oktober pågår formsättning, armering och betongarbeten.

Bro över Solnavägen

Vecka 45 påbörjas arbeten för den nya gång- och cykelbron över Solnavägen. Under november pågår schaktarbeten och flytt av ledningar. Dessa arbeten sker på den östra sidan om Solnavägen och kräver trafikomläggningar.

Prenumerera på informationsbrev

Vid varje månadsslut skickar Akademiska hus ett informationsbrev med där de berättar om nästkommande månads arbeten i projekten på Karolinska Institutets Campus Solna. Det innehåller även information om kulverten. För att prenumerera, kontakta: Torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se

>