Kulvert och bro till Karolinska Institutet

I februari 2017 startade byggnationen av en kulvert under Solnavägen. Kulverten blir en länk mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den kopplar samman KI:s byggnad Biomedicum med forskningsbyggnaden som byggs inom Nya Karolinska Solna-projektet. I november startade arbeten för den nya gång- och cykelbron över Solnavägen. Kulverten och bron byggs av Akademiska Hus AB, i samarbete med Stockholms läns landsting och hyresgästen Karolinska Institutet.

Kulvert över Solnavägen

 

Arbetet med kulverten är indelat i etapper:

Etapp 1: 20 februari – juni 2017

Etapp 2: juni – oktober 2017

Etapp 3: oktober – januari 2018.

Varje etapp innehåller följande arbeten: trafikomläggning, schaktning och bergsprängning, spontarbeten, betongarbeten, återfyllning och återställning.

Vad händer just nu?

Under december kommer arbetena att avslutas.

Bro över Solnavägen

Under december pågår schak- och betongtarbeten.

Prenumerera på informationsbrev

Vid varje månadsslut skickar Akademiska hus ett informationsbrev med där de berättar om nästkommande månads arbeten i projekten på Karolinska Institutets Campus Solna. Det innehåller även information om kulverten. För att prenumerera, kontakta: Torbjorn.albrechtsson@akademiskahus.se

>