Ledord och projektmål

Ledord

Patienten alltid först är Nya Karolinska Solna-projektets motto. Det innebär att allt som skapas, byggs och organiseras inom ramen för projektet alltid sätter patienten först och utgår från hennes perspektiv.

Projektmål 
Följande sex projektmål styr hela planerings- och genomförandeprocessen för det nya sjukhuset:

  1. Sjukvård, forskning och undervisning ska vara så integrerade att de effektivt stödjer framtagande och spridning av ny kunskap.
  2. Projektet ska skapa attraktiva och mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden både inom och i anslutning till sjukhuset.
  3. Vård- och stödprocesser ska effektiviseras och resursutnyttjandet optimeras.
  4. Sjukhuset ska, så långt möjligt, arbeta med generella lösningar som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling.
  5. Sjukhuset och dess verksamheter ska ges en prioriterad och tydlig roll i staden.
  6. Projektet ska, på alla nivåer, arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
>