Sjukhusets placering och utformning

Ett högspecialiserat universitetssjukhus vårdar de svårast skadade och sjuka och måste ha yttre och inre miljöer som ger harmoni och trygghet. Det nya sjukhusets utformning kombinerar universitetssjukhusets betydande storlek med en attraktiv modern arkitektur som låter människan ta plats. Ljus, volym och funktionalitet präglar de inre miljöerna med generösa publika ytor och många mötesplatser för människorna inom såväl vården som forskningen.


Bild över entréhallen, vy mot söder och utgång mot torget vid Hagastaden.


Ett sjukhus i staden
Det nybyggda universitetssjukhuset kommer att ligga i den sydvästra delen av nuvarande Karolinskas sjukhusområde, intill korsningen Solnavägen - E4/E20. Ett nytt torg skapas mellan sjukhusets huvudentré i norr, Karolinska Institutets entré i väster och den nya stadsdelen Hagastaden i söder. En ny kommunal trafiklösning med tunnelbana planeras med hållplats i anslutning till torget.

 


 

Utformning och struktur
Sjukhusbyggnadens utformning bygger på en rätvinklig kvartersstruktur som blir en fortsättning på innerstadens kvarter. Fem huskroppar med vårdverksamhet binds samman via en transparent mantelstruktur i glas. Norr om vårdkvarteren ligger forskningshusen som är sammanbyggda såväl med vårdkvarteren som med Karolinska Institutets labb, väster om Solnavägen.

Akademiska stråket, med vårdbyggnaderna till vänster, forskningsbyggnad och nuvarande Thoraxbyggnad till höger samt Karolinska Institutets aula i bakgrunden.


Mellan vårdkvarteren och forskningskvarteren löper det Akademiska stråket som sammanbinder Nya Karolinska Solna med Karolinska Institutet. I glasmantlarna omkring stråket kommer det att finnas mötesplatser och konferensrum för forskare, studenter och sjukvårdspersonal. Det Akademiska stråket överbrygger Solnavägen via en ny gång- och cykelbro.

Generalitet och flexibilitet
Sjukhuset byggs för att fungera i upp emot hundra år. Ingen kan i dag säga hur sjukvården kommer att se ut om en eller två generationer. Den medicinska utvecklingen är snabb och tar ibland oförutsägbara tekniksprång. NKS skapas därför med största möjliga flexibilitet, som möjliggör förändringar utan större störningar eller ombyggnationer. Nästan alla verksamheter, även teknikintensiva verksamheter som operationssalar och röntgen, ska ganska enkelt kunna flyttas.

>