Mer om miljö och hållbarhet

Varumottagning och transporter
För att uppnå ett bra flöde och samordning av varu- och avfallstransporterna till och från sjukhuset byggs en gemensam varumottagning och en central miljöstation för hela sjukhusanläggningen. Transporter av varor och avfall inom sjukhuset kommer att ske via en väl utvecklad och effektiv interntransport som främst kommer att ske med tystgående automattruckar utan miljöstörande utsläpp.

En stor del av varu- och avfallstransporterna till och från det nya sjukhuset kommer att ske med förnybara drivmedel. Även kollektivtrafiken till Nya Karolinska Solna kommer till stor del att ske med förnybara drivmedel. Väl utvecklade gång-och cykelstråk kommer att underlätta för persontransport helt utan klimatpåverkan.

Avfall som resurs
Avfallssorteringen inom sjukhuset kommer att ske med möjlighet till sortering i hela 32 olika fraktioner. Av dessa kommer fyra fraktioner att hanteras via en avfallssug. Övriga avfallsfraktioner transporteras i slutna kärl med automattruckar till miljöstationen som ligger intill varumottagningen.

NKS-projektet arbetar med att minska uppkomsten av avfall under byggnationen. Det finns också långtgående krav på sortering av byggarbetsplatsens avfall – mer än 95 % av avfallet sorteras. Det avfall som trots allt genereras, ska på bästa sätt material- eller energiåtervinnas.

Smartare hantering av utsläpp av kemikalier och gaser

Som en del i Stockholms läns landsting (SLL), kommer NKS-projektet att arbeta aktivt med att minska utsläppen av de mest miljöstörande läkemedlen, bland annat genom att påverka vilka preparat som förskrivs och hur kasserade läkemedel tas omhand.

NKS kommer också att ha en reningsanläggning för lustgas för att minimera miljöpåverkan. 

Inre miljö
För att möjliggöra en bra vård- och arbetsmiljö har det tidigt i projektet identifierats viktiga aspekter som påverkar inomhusmiljön och inneluftkvaliteten. Fukt, luftflöden, buller och materialval är exempel som är särskilt viktigt att hantera.

Bygget en "Grön arbetsplats"
Även under byggtiden står miljöfrågorna i fokus. Skanskas byggarbetsplats vid Nya Karolinska Solna är en s k Grön arbetsplats där man har kontroll på maskiner, avfall, elförbrukning etc under själva byggperioden. De elektroniskt styrda tornkranar som används i bygget är ett exempel på detta med endast en 60-procentig strömförbrukning jämfört med traditionella kranar.

Genom att ha en lokal bergkrossanläggning och en lokal betongfabrik, minskar antalet betongtransporter under byggtiden med ca 20 000 under de första tre åren. Det ger stora miljöbesparingar på utsläpp.  


>