Hur ”grönt” blir NKS?

Stockholms läns landsting har högt ställda miljökrav som omfattar projektets alla led från planering och byggnation till vårdverksamheten och driften av det färdiga sjukhuset. Det nya sjukhuset ska byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan och bli ett långsiktigt hållbart sjukhus.

Naturliga, återvinningsbara material används under både byggtiden och under byggnadens livslängd. Hela anläggningens energianvändning (el, värme och kyla) kommer att bestå av förnyelsebar energi med låga koldioxidutsläpp. Energiförsörjningen sker genom en kombination av fjärrvärme/fjärrkyla, en egen stor bergvärmeanläggning och återvunnen energi från ventilationsluft. Miljötänket gäller även för trafiken till och från sjukhuset. T.ex. är 10 procent av parkeringsplatserna utrustade med ladd-stationer för elbilar.

 

Byggnaderna har uppnåtts högsta klass (guld) i Miljöbyggnad som är ett svenskt system för att klassa byggnaders totala miljöprestanda med avseende på bl a innemiljö, inbyggda material och energi. Anläggningen kommer även att certifieras enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i näst högsta klassen "Gold". LEED är ett internationellt miljöklassningssystem för en helhetsbedömning av byggnaders miljöegenskaper, vilket täcker in såväl energiaspekten som övrig miljöpåverkan. Första delen av NKS-projektet har uppnått LEED Gold. 2018 kommer hela projektet att ha LEED-certifierats.

 

>