Strålbehandling

Upphandling av strålbehandlingsspecifik utrustning är ett av flera försörjningsprojekt inom ramen för MT/IKT-försörjningen till NKS.

Upphandlingsprojektet Strålbehandlingsutrustning innefattar följande produktområden:

• Linjäracceleratorer med tillbehör
• Brachyterapiutrustning med tillbehör
• Onkologiskt informationssystem (Oncology Information System)
• Dosplaneringssystem (Treatment Planning System)
• Övrig kringutrustning

Upphandlingen genomfördes som en samordnad upphandling för verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Södersjukhuset.

Historik
Upphandlingsprojektet startade under hösten 2013 med en förstudie som inkluderade en omfattande analys och planering för att bestämma vad som skulle upphandlas samt hur upphandlingen skulle gå till. Som en del i förstudien genomfördes en marknadsdialog kring strålbehandlingsutrustning i december 2013.


Tidplan

Tidplan för upphandlingsprojektet: 

2016-02-09 Upphandlingen annonseras
2016-03-21 Sista dag att lämna anbud
2016-05-24  Landstingsstyrelsen beslutar om tilldelning
2016-06-03 Ansökan om överprövning

 

Upphandling av strålbehandling - klar

Upphandlingen av strålbehandling genomfördes som en konkurrenspräglad dialog. Tilldelningsbeslut fattades av landstingsstyrelsen den 24 maj 2016. Avtal tecknades med Elekta 30 december 2016.

 

Kontakt
upphandling@sll.se

>