Vård, forskning och utbildning

Vid det nybyggda universitetssjukhuset kommer vård, forskning och utbildning att vara ännu mer integrerat. Tack vare närheten till Karolinska Institutet (KI) placering av laboratorier och planering av vårdbyggnaden med forskningsplatser, och inte minst enkelrummen, kommer detta bli möjligt. Målet är att detta ska leda till medicinska genombrott och nya behandlingsmetoder.

Det finns en gemensam nämnare bakom stora medicinska upptäckter – framgångsrik forskning är ofta utförd vid en institution som har ett nära samarbete med sjukvården. Forskarna bakom rönen är ofta tvärvetenskapliga i sitt förhållningssätt, och har kontakter med såväl andra forskare som med olika företag. I den nya stadsdelen Hagastaden kommer sjukvården att knytas ihop med akademin (forskning och utbildning) och näringslivet.

Entré till forskningsbyggnaden

Patientnära forskning
När vården är organiserad i teman blir det lättare för forskare och studenter att berika varandra med kunskap. Enkelrummen gör det möjligt att ta prover och genomföra intervjuer med patienter i forsknings- eller utbildningssyfte. Ytterligare en förutsättning är de analysrum som finns placerade på vårdavdelningarna, så att prover kan omhändertas snabbt och på bästa sätt. När forskning blir en del av den vanliga verksamheten överförs kunskap och erfarenheter på ett mer naturligt och snabbare sätt. Det bildas även naturliga informella mötesplatser mellan vården och akademien som stimulerar nya kontakter.

Forskning som bygger på nära och ömsesidigt utbyte med den kliniska vården av patienter kallas för translationell forskning. Forskningen utgår från patienternas aktuella hälsotillstånd beroende på sjukdomsproblem, och har som mål att snabbt uppnå resultat som kan leda till säkrare diagnoser eller behandlingar. Tack vare vårdens fysiska närhet till både KI, forskningsbyggnaden och andra laboratorier på sjukhusområdet ökar möjligheterna för den här typen av patientnära forskning.

Framtidens undervisningsmiljöer
Behovet av sjukvård ökar i takt med att befolkningen växer och blir äldre. Även gruppen multisjuka och kroniskt sjuka blir större. Alla prognoser pekar på att vårdyrken som läkare, sjuksköterska, undersköterska med flera hör framtiden till. Från och med 2017 kommer många sjuksköterskor, läkare och personer med andra vårdyrken att få sin grund- och vidareutbildning på det nya universitetssjukhuset och KI. Den stora skillnaden i undervisningsmiljöerna är att de är mer anpassade till dagens pedagogik, baserad på dialog istället för monolog i hörsalar. Även mottagnings- och vårdrum kan räknas in i undervisningsmiljön, eftersom de är tillräckligt stora för att ge plats åt studenter som praktiserar kliniskt.

 

>